Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

Problematikken med tildeling af personlige hjælpemidler

Dato: 10. marts 2023

Hurra – nu lykkedes det endeligt efter mange skriftlige henvendelser at få et møde med politikerne på Christiansborg.
Sidste brev – sendt den 26. september 2022 – var lykkens gang (brevet er gengivet i Copa-blad 5-2022). Det er ret hurtigt, da der som bekendt har været afholdt Folketingsvalg kort efter brevet var afsendt til udvalget.
Torsdag den 26. januar fremlagde 4 repræsentanter fra “KB netværket” deres budskab til repræsentanter i Folketingets Socialudvalg og Sundhedsudvalg.
De 4 personer var følgende: Afdelingschef Patientstøtteafdelingen KB Pernille Slebsager

 • Formand DALYFO Lene Tofteng • Formand Senfølgerforeningen Marianne Nord Hansen
 • Landsformand Henning Granslev COPA. Desuden deltog KB´s sundhedsfaglig konsulent Signe Marie Nielsen som referent, m.m.

Pernille startede med fremlægning af det overordnede problem. Herefter fortalte vi 3 patientrepræsentanter hver om vores udfordringer ved at få tildelt de korrekte hjælpemidler.
Vores fælles ‘indledningspapir’ gengives i det følgende.
Nu håber vi alle, der kommer respons på vores møde – der var en meget positiv oplevelse. h.g.

Foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg 26. januar 2023: Fælles ‘indledningspapir’

Fokus på lighed og værdighed i bevilling af hjælpemidler
Når du skal have tildelt et personligt tilpasset hjælpemiddel på grund af varigt nedsat funktionsevne, har det i dag afgørende betydning for den tildelte hjælp, hvilken region og kommune du bor i, og hvor ressourcestærk, du er.

Patienter oplever på tværs af diagnoser store udfordringer med at få tildelt hjælpemidler, og – nok så vigtigt – at få tildelt det rette hjælpemiddel.
Patienterne kommer i klemme både i regionalt og kommunalt regi og i det manglende samarbejde herimellem. Sådan bør det ikke være.
På tværs af patientforeninger og netværk har vi ad to omgange (nov. 2021 og sep. 2022) rettet henvendelse til Folketingets Sundhedsudvalg med ovenstående problemstilling. Vi er taknemmelige for muligheden for at formidle patienternes budskaber for Sundhedsudvalget, og vi håber, at udvalget vil arbejde for en bedre løsning med fokus på lighed og værdighed i bevilling af hjælpemidler.

Vi anbefaler:

 • At der på landsplan udarbejdes ensartet bevillingspraksis i kommunerne og i regionerne vedrørende tildeling af personlige hjælpemidler.
 • At det er specialiserede sundhedsprofessionelle, som i dialog med borgeren vurderer, hvilket hjælpemiddel, som individuelt er optimalt i forhold til borgerens sygdom, funktionstab og borgerens arbejds- og hverdagsliv.
 • At den maksimalt accepterede sagsbehandlingstid præciseres. Der er eksempler på sager, der varer op til 8 måneder, hvilket kan have store helbredsmæssige konsekvenser for borgeren.
 • At ansvarsfordelingen mellem kommune og region klarlægges.

Vi foreslår, at Sundhedsstyrelsen får til opgave at udarbejde faglige standarder på hjælpemiddelområdet med tilhørende indikatorer for måling af kvaliteten på tværs af kommunerne og regionernes indsats.
I forhold til de lovgivningsmæssige rammer for hjælpemiddelområdet ønsker vi følgende præciseringer og tilføjelser i den gældende lovgivning:

Servicelovens vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder

 1. Vi ønsker, at det skrives ind i vejledningen, at vurdering af hjælpemiddel til borgeren skal foretages af en sundhedsprofessionel.
 2. I vejlednings, kapitel 4, punkt 30, står der: ”Der skal ydes det bedst egnede og billigste hjælpemiddel ud fra en samlet vurdering af borgerens situation. ”Ved denne vurdering kan der bl.a. indgå oplysninger om borgerens behov og helbredsmæssige tilstand”.
  Vi ønsker, at vejledningen rettes til, at der i en vurdering skal indgå oplysninger om borgerens behov og helbredsmæssige tilstand.

Sundhedslovens cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet:

 1. Vi ønsker, at det præciseres i punkt. 2.1.4. ’Hjælpemidler og apparatur, som patienten efter sygehusets vurdering har behov for, imens patienten venter på sygehusbehandling’, at dette også gælder hjælpemidler, som fx bleer under udredning for inkontinens.
 2. Vi ønsker en præcisering af cirkulærets punkt 4, hvor det skal understreges, at tvivl om hvilken myndighed, der er ansvarlig for betaling af et nødvendigt behandlingsredskab eller hjælpemiddel, ikke må komme borgeren til skade.
  Der skal udleveres hjælpemiddel til borgeren, hvorefter betalingsspørgsmålet må afklares efterfølgende mellem de involverede myndigheder. Samme princip bør gælde, når en borger flytter fra en
  kommune til en anden.

“KB Netværket”

Blærekræftforeningen
Dansk Brystkræftorganisation (DBO)
Dansk Landsforening for hals- og mundhulekræft (DLHM)
Dansk Lymfødem Forening (DALYFO)
Dansk Myelomatose Forening
Danske Patienter
Hjernetumorforeningen
Kontinensforeningen
Kræftens Bekæmpelse
Kræft i Underlivet (KIU)
Netpa Danmark – Foreningen for Patienter med Neuroendokrine Tumorer
Patientforeningen Modermærkekræft
Prostatakræftforeningen (PROPA)
Senfølgerforeningen
Stomiforeningen (COPA)