Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGINCOPA’s historie

Landsforeningen af colostomiopererede, COPA (COlostomi-Patient), blev stiftet d. 31. august 1951 i Svendborg. Til formand valgtes Aage Bitsch-Christensen, 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 sekretær. Hele bestyrelsen var mænd, der hver indbetalte 50 kr. Det var foreningens startkapital. Medlemskontingentet blev sat til 5 kr. årligt.

Herefter har COPA haft flere udviklingsfaser under forskellige formænd.

1954-61: Skiftende formænd.
 
Aage Bitsch-Christensen fratrådte som formand i 1954 og frem til 1961 havde COPA skiftende formænd, hvor medlemstallet faldt til 98 medlemmer og kassen viste underskud. Derfor blev man i maj 1961 enige om, at der måtte nye kræfter til, og Alex Christensen blev valgt ved en urafstemning.

1961-1978: Alex Christensen.

Med Alex Christensen ved roret kom der godt gang i foreningen. Aktiviteterne steg, økonomien blev sund, og medlemstallet steg til 4000 medlemmer i 1976. Alex Christensen fik også startet et duplikeret medlemsblad, der blev udsendt 2-4 gange årligt, og der blev stiftet 9 lokalafdelinger rundt i landet.

Alex Christensen fik desuden kommunerne til at betale et kontant tilskud til stomihjælpemidler. Hidtil bestod kommunernes hjælp med udlevering af 4 kg. cellestof pr. måned.

COPA blev medlem af De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) i 1966.

Formandsposten havde hidtil været ulønnet, men da formandshvervet krævede en større og større arbejdsindsats, overgik Alex Christen i 1969 til at blive lønnet formand.

1978-1983: Johannes Brems.

Tidligere vicelandsformand Johannes Brems overtog formandsposten og fortsatte udviklingen i foreningen. I 1982 havde hvert amt fået en lokalafdeling. Der blev også oprettet to ungdomsgrupper, der startede en sommerlejr, der senere blev til et fast årligt sommerarrangement.

Johannes Brems etablerede et tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, noget han i starten blev stærkt kritiseret for. Men tiden viste dog, det blev et meget frugtbart samarbejde. I samarbejde med læger, sygeplejersker og Kræftens Bekæmpelse iværksatte Johannes Brems en uddannelse i rådgivning til stomiopererede. I det hele taget blev rådgivning et af COPAs vigtigste formål.

1983-1990: Søren Stauning.

Medlemsbladets redaktør, Søren Stauning, overtog 1. oktober 1983 formandsposten efter Johannes Brems, der efter eget ønskede at træde tilbage på grund af alder. Til gengæld blev Johannes Brems redaktør af COPA bladet.

Søren Stauning fortsatte og intensiverede arbejdet med rådgivningen og uddannelsen af nye rådgivere. Søren Stauning gjorde også en stor indsats for at gøre opmærksom på de stomiopereredes behov – især over for myndighederne.

1990 -1996: Christian Stentoft.

Lokalformanden fra Bornholm, Christian Stentoft, blev formand for landsforeningen i 1990.

Christian brændte for, at der skulle oprettes stomiambulatorier på alle sygehuse, hvor der blev foretaget stomioperationer. Det lykkedes efter nogle år og mange samtaler med flere ansvarlige læger.

I efteråret 1992 flyttede COPA´s sekretariat fra privatadresse til lejede kontorlokaler på Odinsvej i Ringsted. Samtidig med flytningen blev der ansat en sekretær på heltid, da foreningsarbejdet havde fået et omfang, der krævede en fuldtidsansat medarbejder.

I 1993 blev der den 2. oktober for første gang afholdt International Stomidag. Dagen blev holdt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse på Schæffegården i Gentofte. På konferencen blev der sat fokus på de stomiopereredes vilkår vedr. behandling og levekvalitet m.m. I forbindelse med stomidagen udkom medlemsbladet i en flot særudgave med COPA-træet på forsiden. COPA-træet blev også lavet som en plakat, der kunne købes efter Stomidagen.

Beslutningen til at holde stomidag, blev taget på et møde i Den internationale Stomiorganisation IOA. Dagen skal fremover holdes hvert 3. år den første lørdag i oktober måned.

COPA medlemsbladet havde i mange år været i formatet A5 med 4 blade årligt. Flere medlemmer ønskede dog et mere læsevenligt og tidssvarende medlemsblad, og derfor blev bladet fra januar 1994 trykt i formatet A4 og skulle tilmed udkomme 6 gange årligt.

Forældregruppen i COPA havde også en betydelig fremgang i Christians tid som formand.

Christian Stentoft kæmpede i alle år som landsformand for, at stomiopererede skulle have bevilling til de stomihjælpemidler, der var de bedst egnede efter en individuel vurdering af borgeren. Denne kamp har vist sig at være en vedvarende. Dog var der i disse år heldigvis en bedre forståelse for, at der til stomiopererede personer ikke findes standard løsninger for brug af stomihjælpemidler.

I Christians tid som formand opstod også de første tanker om, at de nordiske lande skulle tilbyde hjælp med opstart af en stomiforening i de baltiske lande.

1996 – 1998: Flemming Lejbølle
Flemming Lejbølle overtog formandsposten efter Christian Stentoft. Flemmings visioner kunne samles i et ord; ”livskvalitet”. Livet bliver ikke ringere af, at man får en stomi – det bliver anderledes.
Flemming, der var skolelærer, havde bl.a. været arrangør af en rejse for stomipatienter. Formålet var at vise stomiopererede, at man sagtens kan rejse, selv om der er en pose på maven.

Flemming var i sit virke som lærer også med fremme med ny teknik: pc-verdenen – og den første COPA-hjemmeside så dagens lys.

Der blev også knyttet tættere bånd til et reelt samarbejde mellem de nordiske lande og de baltiske lande. Målet var, at der i de tre baltiske lande skulle være en patientforening for stomiopererede. Finland skulle hjælpe Estland, Sverige Letland og Danmark Litauen. Norge havde i forvejen haft et projekt med hjælp til stomiopererede i St. Petersborg.

Stomiforeningen i Island kunne ikke tilbyde at hjælpe, da de kun var en lille forening med få medlemmer. Desuden havde de heller ikke økonomien til det. Ideen med at hjælpe de baltiske lande var, at de lå tæt på vores lande, det var små lande, og de havde samme værdier om livskvalitet. De havde desuden alle tidligere haft et godt samarbejde med de nordiske lande.

Den 2. Internationale Stomidag blev i 1996 holdt på Skejby Sygehus. Forfatter/digter Gerda Iserhorst havde til dagen skrevet en monolog om stomi og livskvalitet. Monologen blev fremført af Kirsten Olesen, skuespiller ved Det Kongelige Teater.

I sin formandstid tog Flemming Lejbølle mere kontakt til Færøerne, for at de kunne få støtte til at opbygge deres egen lokale stomiforening.

Der blev også forsøgt med en COPA-brevkasse, hvor indsendte spørgsmål om stomi, kræft, operationsteknik m.m. skulle besvares af fagfolk fra sygehus og Kræftens Bekæmpelse. Desværre blev det ikke en succes.

1998 – 2000: Arne Nielsen.
Arne Nielsen blev på hovedbestyrelsesmødet i april 1998 valgt til landsformand. Arne, der havde været selvstændig, fik lavet gode arbejdsredskaber til foreningsarbejdet. Der blev søsat et nyt bogholderisystem og en helt ny og meget flot hjemmeside kom til. I mange år blev COPA´s hjemmeside rost til skyerne af medlemmer, samarbejdspartnere og vores nordiske venner. Hjemmesiden havde, som noget nyt, et COPA-forum. Her kunne alle spørge om alt muligt vedr. livet med stomi. De, der havde lyst, kunne give deres råd og erfaring videre som svar på spørgsmålene.

Arne Nielsen var en ildsjæl i projektet med samarbejde med stomiopererede i Lithauen.

Stomiforeningen COPA fik lavet et kunstværk til den 3. Internationale Stomidag d. 25. september 1999. Arne Nielsen havde haft kontakt til kunstneren Monica Ritterband, der på dagen afslørede et kunstværk i glasmosaik; ”Kvinde i Forår”. Der blev også lavet en plakat af kunstværket.

Verdens første ungdomskonference for stomiopererede blev afholdt i København oktober 1999, hvor temaet var mere åbenhed om stomi og sex. Den Internationale Stomiorganisation, IOA, havde valgt Danmark til afholdelse af denne kongres, da man mente, at vi her i landet er meget tolerante overfor alle sextyper – uanset om man er bøsse, lesbisk eller andet. Og derfor udså man også Danmark som stedet, hvor man kunne tale åbent om sex med stomi.

Arne Nielsen havde valgt kun at være formand i én periode – 2 år – så der skulle vælges en formand i foråret 2000.

2000 – 2002: Christian Stentoft
Da der var lidt intern uro i foreningen var det svært at finde en kandidat til formandsposten. Resultatet blev, at tidligere landsformand Christian Stentoft blev overtalt til at stille op til formandsvalg for en periode. Så var der tid til at finde en person, der både havde tid og lyst til at påtage sig opgaven at opstille til posten som landsformand.

Christian Stentoft blev valgt for perioden 2000 – 2002. Den største opgave i de to år var at få arrangeret det 10. møde for de Europæiske stomiforeninger og ved samme lejlighed afholde foreningens egen 50 års fødselsdag. Stomiforeningen COPA kan nemlig prale af at være verdens ældste patientforening for stomiopererede. Det blev et meget vellykket arrangement med deltagere fra over 30 lande i Europa. Alle producenter, leverandører, samarbejdspartnere m.m. var med til at fejre jubilæet. Det var, for de der deltog, et uforglemmeligt arrangement.

I de to år forsatte Christian Stentoft sin kamp med myndighederne i mange kommuner og staten om, at vi alle skal have ret til frit valg af stomihjælpemidler og leverandør.