Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


 

COPA har sendt et brev til Børne- og Socialministeriet

Dato: 3. marts 2017

Kolt den 10. februar 2017
Børne- og Socialministeriet
Att. Specialkonsulent Tina Hansen
Holmens Kanal 22, 1060 København K

Vedr.: Høring om udkast til forslag om ændring af om social service.
Stomiforeningen COPA har følgende bemærkninger til lovforslaget, der vedrører hjælpemidler, § 112 og § 113 a og b.

Det er positivt for borgerne, at man i formålsbestemmelserne ligger øget vægt på forebyggelse og rehabilitering, da det kan være med til at
sikre mennesker med et behov for hjælpemidler de samme muligheder som før deres funktionsnedsættelse.

Stomiforeningen COPA støtter klart, at man med det nye lovforslag bibeholder principperne i hjælpemiddelbestemmelserne i paragraf §112,
især med bevarelsen af den konkrete, individuelle vurdering, der sikrer den enkelte borger det rigtige produkt.

Det er særdeles vigtigt for brugere af stomihjælpemidler at have adgang til en bred vifte af produkter, da der ikke findes ét standardprodukt, der
passer til alles behov.

Derfor er det nødvendigt, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov – fysisk, psykisk og socialt.

Stomiforeningen COPA er noget bekymret over, at der indføres en ny §113a. Kommunalbestyrelsen får her mulighed for i ”enkle og entydige”
sager at foretage en forenklet sagsbehandling. Det er dog positivt, at det skal ske på baggrund af den indgivne ansøgning. Men det er væsentligt at
definere, hvilke sager der anses for enkle og entydige, samt at sikre at kommunen altid vælger §112 i de tilfælde, hvor ansøgningen er utilstrækkelig, således at den enkelte borger bevilges det rette produkt, baseret på en konkret og individuel vurdering (og ikke på blot ud fra billigste indkøb).

Stomiforeningen COPA er dog bekymret for, hvad der kan ske, hvis kommunalbestyrelsen gør brug af §113a, når ansøgningen synes utilstrækkelig eller mangelfuld. Det kan betyde, at kommunen blot tilbyder det umiddelbart billigste produkt med flere produktprøvninger, der kan give sundhedsmæssige konsekvenser for den enkelte borger.

Stomiforeningen COPA mener, at det er nødvendigt at definere, hvilke type sager der kan være enkle og entydige. Inden for stomipleje er der
tale om vidt forskellige og komplekse brugersituationer, hvor behovet for hjælpemiddel kan variere enormt fra bruger til bruger, selvom det basale
behov synes at være det samme. Det udgør et retssikkerhedsmæssigt problem, at borgeren ikke har mulighed for at påklage brugen af §113a, da
kommunen i nogle tilfælde i så fald muligvis kan bruge muligheden til at omgås den konkrete, individuelle vurdering og udredning.

Det er også væsentligt, at der ved brug af §113a stadig gives mulighed for brug af Frit Valg ligesom i §112, således den enkelte borger altid har
mulighed for at vælge alternativ leverandør/produkt Stomiforeningen COPA støtter, at der indføres en ny §113b som giver mulighed for støtte til hjælpemidler ved et midlertidigt behov, da mange borgere tidligere har oplevet udfordringer med kriteriet om varig funktionsnedsættelse.

Det er meget positivt, hvis fx borgere med efterveer fra en operation (fx prostata eller en midlertidig stomi) nu kan tildeles en midlertidig bevilling, da disse borgere ofte fanges mellem to stole mellem region og kommune.

Stomiforeningen COPA ønsker, at der i lovforslagets §113b sikres borgeren samme rettighed til frit valg af produkt og leverandør som det er
tilfældet i §112 – da et midlertidigt behov kan være længerevarende og udfordringerne for den enkelte og er lige så væsentlige og individuelle i
den periode, som det gør sig gældende for mennesker med et varigt behov.
Stomiforeningen COPA støtter, at mennesker med behov for visse ydelser nu gives 14 ugers varsel og en forenklet klagemulighed ved frakendelse
eller nedsættelse af bevilling. Det vil dog være ønskeligt, at brugere af personlige hjælpemidler beskyttes af samme retssikkerhed, da hjælpemiddelbehovet i nogle tilfælde kan være lige så individuelt og livsvigtigt – og dermed af lige så indgribende betydning – som de udvalgte, væsentlige ydelser i lovforslaget.

Venlig hilsen Henning Granslev