Aarhus

  STOMIFORENINGENRådgivning på Aarhus Sygehus THG

Rådgivning på Aarhus Sygehus THG
Mave-tarmafdelingen og Stomiklinikken
flytter til Aarhus Universitetshospital i Skejby
i september.
Der bliver ikke stillet et lokale til rådighed for
COPA derude. COPA Aarhus arbejde for tiden på
en anden model for den fremtidige rådgivning.
Mere om dette i næste blad.
Der er dog stadigvæk mulighed for en samtale
med en af vores rådgivere. Du kan enten
kontakte copa_aarhus@icloud.com
eller sekretariatet på tlf. nr. 57 67 35 25.
Telefontider:
Man-tirs-ons-tors: kl. 10-14, Fredag 10-13.
Så vil de sørge for du bliver kontaktet af en af
vores rådgivere.
Der gøres opmærksom på, at alle der ønsker en
samtale med en af COPAs rådgivere er velkomne.
Det er ikke kun for patienter, der er indlagt.

Stomiposer til Ukraine

OBS: Ved alle arrangementer i Aarhus lokalforening er der mulighed for at medbringe ”overskudsposer” og aflevere dem til
bestyrelsen. Vi vil samle dem sammen og sørge for, at de kommer til Ukraine, hvor der er hårdt brug for dem.

Generalforsamling

Dato: 15. maj 2017
Skrevet af: P.b.v. Ejvind Thorsen

 

– lokalformand genvalgt

Formand Gitte Heide bød velkommen til de ca. 35 fremmød­te medlemmer. Generalforsamlingen blev afholdt i Frivillig­huset, Trøjborg i Aarhus.

Pkt.1: Valg af dirigent

Niels Brund blev valgt som dirigent, og konstaterede at gene­ralforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægter­ne. Indkaldelse til generalforsamling var rettidigt annonceret i Copa-blad 1/2017.

Pkt.2: Formandens beretning

Formand Gitte Heide aflagde beretning om årets aktiviteter.

 • Der var afholdt 5 bestyrelsesmøder.
 • Bestyrelsen var i årets løb blevet reduceret til 3 medlemmer pga. et medlems sygdom og et andet medlems flytning. Dette har naturligvis medført behov for en ekstra indsats fra den tilbageværende bestyrelse.
 • COPA Aarhus er den største lokalaforening med over 500 medlemmer.
 • Afholdte arrangementer i 2015:

o DHL stafet

o Den planlagte sommerudflugt til Ferskvandscentret i Silkeborg måtte aflyses pga. manglende tilmeldinger.

o Julehygge.

 • Lokale arrangementer i lokalklubberne i Aarhus og Randers.
 • Rådgivergruppen.

o Består af 15 medlemmer, der gennemfører såvel ad hoc rådgivning som faste rådgivningsvagter på Aarhus Sygehus, Tage Hanssens Gade. Rådgiv-ningsvagter på Aarhus Sygehus afholdes hver 2. uge (torsdage).

o Der afholdes statusmøder hver 3. måned i grup-pen, hvor også fordeling af vagter m.v. aftales.

o Aarhus Lokalforening har flest rådgivninger i lan-det. Udviklingen er stigende med mange on-line rådgivninger på COPA’s hjemmeside. Disse gen nemføres af Henning Granslev.

Facebook: COPA har sin egen lukkede hjemme-side. Der er stor aktivitet på denne. Styres af Grit i Horsens

Formandens beretning blev godkendt af de fremmødte på generalforsamlingen.

Pkt.3: Aflæggelse af regnskab

Kassereren Ejvind Thorsen gennemgik indtægts- og udgifts­posterne i regnskabet.

 • Indtægterne kommer primært fra COPA’s Landsfor-ening. Udgifter kan henføres til aktiviteter afholdt i årets løb, bestyrelsesarbejde, rådgivermøder og klub-møder.
 • Regnskabet viste et overskud på ca. kr. 16.000. Årsag: Aflysningen af sommerudflugt.

Regnskabet blev af generalforsamlingen godkendt uden kommentarer.

Pkt. 4: Aktivitetsplan for 2017

Aktivitetsplan 2017

 • Guidet tur med hjemløs i Aarhus
 • 2 x svømmeaften
 • Som sommerudflugt planlægges en heldagstur til Thisted med bl.a. besøg på Coloplast’s fabrik.
 • Evt. deltagelse i DHL- stafetten
 • Juleafslutning
 • Lokale arrangementer i Randers, Århus og Silkeborg.

Pkt.5: Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til drøftelse på generalfor­samlingen.

Pkt.6: Valg til bestyrelse

 • Formanden Gitte Heide blev genvalgt.
 • Ejvind Thorsen accepterede genvalg for en periode på 1 år.
 • Nyvalg:

o Kirsten Gjørup Hansen, Randers

o Bodil Andersen

o Suppleant: Poul Andersen

 • Revisor

o Helle Jørgensen blev genvalgt.

 • Revisorsuppleant

o Else Marie Kraul blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerer sig ved 1. bestyrelsesmøde.

Pkt. 7: Eventuelt

Intet.

Generalforsamlingen var hermed slut og dirigenten takkede for god ro og orden.

Galleri

Galleri

Kontakt info

Kontakt person

Formand
Gitte Heide
Engdraget 29 A
8381 Tilst
Tlf. 27782894 16.30 til 19.00
Mail: copa_aarhus@icloud.com

Kontakt person

Kasserer
Niels Brund
Mobil: 21253988
Mail: niels@cool.dk

Sekretær
John Noer
Mobil: 40160586
Mail: johnnoer03@gmail.com


Bestyrelsesmedlem – Kirsten Gjørup Hansen – Randers


Bestyrelsesmedlem – Bodil Andersen


Suppleant – Poul Andersen