Aarhus

  STOMIFORENINGENRådgivning på Aarhus Sygehus THG

Indgang 1 A, 2. Sal

Lokalet til venstre for trappen/elevatoren
(mellem afdeling 260 og 280)
Mulighed for en samtale med en ligestillet.

Der vil være en rådgiver til stede

Torsdag 14. juni 16.00 – 17.30
Torsdag 9. august 16.00 – 17.30
Torsdag 23. auguat 16.00 – 17.30
Torsdag 6. september 16.00 – 17.30

Der gøres opmærksom på, at alle der ønsker en
samtale med en af COPAs rådgivere er
velkomne.

Generalforsamling

Dato: 15. maj 2017
Skrevet af: P.b.v. Ejvind Thorsen

 

– lokalformand genvalgt

Formand Gitte Heide bød velkommen til de ca. 35 fremmød­te medlemmer. Generalforsamlingen blev afholdt i Frivillig­huset, Trøjborg i Aarhus.

Pkt.1: Valg af dirigent

Niels Brund blev valgt som dirigent, og konstaterede at gene­ralforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægter­ne. Indkaldelse til generalforsamling var rettidigt annonceret i Copa-blad 1/2017.

Pkt.2: Formandens beretning

Formand Gitte Heide aflagde beretning om årets aktiviteter.

 • Der var afholdt 5 bestyrelsesmøder.
 • Bestyrelsen var i årets løb blevet reduceret til 3 medlemmer pga. et medlems sygdom og et andet medlems flytning. Dette har naturligvis medført behov for en ekstra indsats fra den tilbageværende bestyrelse.
 • COPA Aarhus er den største lokalaforening med over 500 medlemmer.
 • Afholdte arrangementer i 2015:

o DHL stafet

o Den planlagte sommerudflugt til Ferskvandscentret i Silkeborg måtte aflyses pga. manglende tilmeldinger.

o Julehygge.

 • Lokale arrangementer i lokalklubberne i Aarhus og Randers.
 • Rådgivergruppen.

o Består af 15 medlemmer, der gennemfører såvel ad hoc rådgivning som faste rådgivningsvagter på Aarhus Sygehus, Tage Hanssens Gade. Rådgiv-ningsvagter på Aarhus Sygehus afholdes hver 2. uge (torsdage).

o Der afholdes statusmøder hver 3. måned i grup-pen, hvor også fordeling af vagter m.v. aftales.

o Aarhus Lokalforening har flest rådgivninger i lan-det. Udviklingen er stigende med mange on-line rådgivninger på COPA’s hjemmeside. Disse gen nemføres af Henning Granslev.

Facebook: COPA har sin egen lukkede hjemme-side. Der er stor aktivitet på denne. Styres af Grit i Horsens

Formandens beretning blev godkendt af de fremmødte på generalforsamlingen.

Pkt.3: Aflæggelse af regnskab

Kassereren Ejvind Thorsen gennemgik indtægts- og udgifts­posterne i regnskabet.

 • Indtægterne kommer primært fra COPA’s Landsfor-ening. Udgifter kan henføres til aktiviteter afholdt i årets løb, bestyrelsesarbejde, rådgivermøder og klub-møder.
 • Regnskabet viste et overskud på ca. kr. 16.000. Årsag: Aflysningen af sommerudflugt.

Regnskabet blev af generalforsamlingen godkendt uden kommentarer.

Pkt. 4: Aktivitetsplan for 2017

Aktivitetsplan 2017

 • Guidet tur med hjemløs i Aarhus
 • 2 x svømmeaften
 • Som sommerudflugt planlægges en heldagstur til Thisted med bl.a. besøg på Coloplast’s fabrik.
 • Evt. deltagelse i DHL- stafetten
 • Juleafslutning
 • Lokale arrangementer i Randers, Århus og Silkeborg.

Pkt.5: Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til drøftelse på generalfor­samlingen.

Pkt.6: Valg til bestyrelse

 • Formanden Gitte Heide blev genvalgt.
 • Ejvind Thorsen accepterede genvalg for en periode på 1 år.
 • Nyvalg:

o Kirsten Gjørup Hansen, Randers

o Bodil Andersen

o Suppleant: Poul Andersen

 • Revisor

o Helle Jørgensen blev genvalgt.

 • Revisorsuppleant

o Else Marie Kraul blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerer sig ved 1. bestyrelsesmøde.

Pkt. 7: Eventuelt

Intet.

Generalforsamlingen var hermed slut og dirigenten takkede for god ro og orden.

Galleri

Galleri

Kontakt info

Kontakt person

Kontakt person

Gitte Heide

Engdraget 29 A
8381 Tilst
Tlf. 27782894 16.30 til 19.00

Mail: copa_aarhus@icloud.com