Copa

  STOMIFORENINGEN...

MEDLEMSLOGIN


copa

 

ARKIV

Guider til udvalgte lovområder

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) har lavet en række grundlæggende guider til udvalgte lovområder. Lovgivningsguiderne er skrevet i et letforståeligt sprog og henvender sig til den borger, der ønsker en hurtig og nem tilgang til et relevant lovgivningsområde.

Guiderne giver et overblik over de mest grundlæggende regler og retter fokus på de områder, hvor vi fra vores rådgivningserfaring ved, at det ofte går galt i samarbejdet mellem borger og myndighed.

Du finder guiderne her:

http://www.dukh.dk/om-dukh/om-dukh/publikationer/dukhs-lovguiderHjælpemidler – uddrag af Serviceloven

Herunder finder du uddrag af Serviceloven, der blandt andet oplyser om, hvor mange og hvilke stomihjælpemidler, du kan få støtte til fra kommunen m.m. Er du i tvivl kan du altid kontakte COPA.

Du finde links til producenter af stomi-hjælpemidler – stomiposer, bandager og meget mere under Links til producenter, forhandlere mm.

Bekendtgørelse af lov om social service

Den opdaterede lov kan altid ses på https://www.retsinformation.dk

Afsnit VI
Hjælpemidler m.v.
Kapitel 21: Hjælpemidler, boligindretning og befordring

Hjælpemidler

§ 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne.

Stk. 3. Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

Stk. 4. Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør.

Vejledning med uddybninger

Der findes en vejledning til Serviceloven, der uddyber, hvordan reglerne om hjælpemidler skal forstås. Den vejledning finder du her:
Vejledning til Serviceloven